. . :Biologická ČOV : . .|. . :Chemická ČOV : . .|. . :Monitoring odpadních vod: . .|
. . :Minimalizace přepadu odpadních vod: . .|. . :Informační a řídící systém TELEMAT: . .

Ústí nad LabemNaše společnost již více jak 10 let spolupracuje se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a. s. v Ústí nad Labem na projektech spojených s čištěním a monitorováním odpadních vod a minimalizaci znecištení odpadními vodami. V roce 1994 byl zahájen provoz biologické čistírny odpadních vod s kapacitou odpovídající městské čistírně pro 90 000 obyvatel. Dalším návazným projektem minimalizace odpadních vod byla v letech 95-96 výstavba chemické čistírny odpadních vod, která zpracovává především odpad z divize barviva.Dalším tlakem na minimalizaci znečištení vypouštěných odpadních vod byl projekt monitorování odpadních vod vč. kvality na výstupu i uvnitř areálu kanalizace Spolchemie a.s. Tento projekt výrazně přispěl k monitorování technologické kázně jednotlivých provozů a navíc byla zprovozněna automatická neutralizace v kanalizaci. Výhody realizace jedním dodavatelem (především bezproblémovou kompatibilitou propojení všech řídících systémů) se projevily nejen při těchto projektech, ale především v zatím posledním projektu minimalizace přepadu odpadních vod. Minimalizace přepadu odpadních vod spočívá v odstavení všech ČOV v areálu na základě informací o průtoku v odpadní kanalizaci. Odpadní kanalizace Spolchemie a. s. byla napojena na městskou ČOV s omezenou kapacitou odběru, proto při přívalových deštích je využívána retence jednotlivých ČOV pro snížení průtoku v odpadní kanalizaci. Všechny výše uvedené projekty jsou řízeny systémem TELEMAT dodávaný naší společností TELE DATA CONTROL spol. s r. o.


Biologická čistírna odpadních vod

Nahoru

Biologická čistírna odpadních vod řeší čištění odpadních vod z divize pryskyřic se snížením znečištění v hlavních ukazatelích BSK, CHSK. Od jednotlivých zdrojů jsou odpadní vody čerpány z čerpacích stanic do vlastního provozu čistírny, kde jsou shromaždovány ve třech vyrovnávacích nádržích v celkovém Ústí nad Labemobjemu 1000 m3. Po úpravě alkality jsou takto upravené a zhomogenizované vody vypouštěny do čerpací jímky biofiltru. S ohledem na vysokou koncentraci znečištění a solnost jsou zhomogenizované vody ředěny. První stupeň biologického čištění tvoří biofiltr s blokovou deskovou náplní ve smaltované nádrži o objemu 1008 m3. Druhý stupeň tvoří dva reaktory sestávající ze dvou kruhových soustředných nádrží. Vnější prostor mezikruží vytváří selektivní aktivaci s jemnobublinnou aerací o objemu 1034 m3, vnitřní část stíranou dosazovací nádrž o objemu 540 m3. Aktivační nádrž je provzdušňována dvoustupňovými dmychadly. Z dosazovací nádrže jsou vyčištěné odpadní vody odvedeny přes automatické odběrové zařízení do závodní kanalizace. Přebytečný kal je zpracován v provozu kalového hospodářství, kde je upravován a v kalolisech odvodněn. Sušina je připravena pro odvoz na průmyslovou skládku. Celý provoz je řízen systémem TELEMAT z centrálního dispečinku ČOV. Provozem byly ověřeny účinnosti 95% na BSK 5 a 90% na CHSK cr.


Chemická čistírna odpadních vod

Nahoru

Chemická čistírna odpadních vod je určena především pro zpracování odpadních vod z divize barviv. Odpadní vody z provozu jsou čerpány do dvou míchaných vyrovnávacích zásobníků o kapacitě 250 m3. Shromážděné odpadní vody se čerpají do usazováku, kde se odloučí případné nerozpustné látky. Kal se dále zpracovává v biologické čistírně. Ústí nad LabemVyčeřená odpadní voda se čerpá do chemické oxidace. V prvním oxidačním stupni se odpadní vody po okyselení kyselinou sírovou na pH 4,5 oxidují vzduchem z dmychadel za přítomnosti suspenzního katalyzátoru – manganistanu draselného. V druhém oxidačním stupni se vody zalkalizují louhem sodným na pH 8,5 a následně se přidá chlornan sodný. V koncovém usazováku se odloučí katalyzátor jako kal a vrací se zpět do prvního oxidačního stupně. Část vod je vedena do dočištění na biologickou čistírnu a část je vypouštěna do závodní kanalizace. Celý provoz je řízen systémem TELEMAT z centrálního dispečinku ČOV. Účinnost čištění je 43% na CHSK cr, 60% na BSK 5 a 60% na nepolární extrahované látky.


Monitoring odpadních vod

Nahoru

Účelem monitoringu odpadních vod bylo nejen monitorovat kvalitu vypouštěné odpadní vody, ale především monitorovat technologickou kázeň jednotlivých provozů, která zajišťovala minimalizaci znečištění odpadních vod. Navíc Ilustrační foto - grafický engine pro ovládání a měření ČOVbyl realizován projekt neutralizace vápenným mlékem odpadní vody přímo v kanalizaci. Generálním dodavatelem a garantem celého tohoto projektu byla naše společnost TELE DATA CONTROL spol. s r. o., která znovu implementovala informační a řídící systém TELEMAT.
Hlavním měrným objektem (MO) je speciální objekt na výstupu kanalizace odpadních vod z areálu označený MO1. Celý objekt musel být rekonstruován pro možnost osazení měrných přístrojů. V kanalizaci může vznikat prostředí s nebezpečím výbuchu, proto byl objekt vybaven přetlakovými dmychadly s regulací vytápění, aby jakýkoli výron nebezpečného plynu nevnikl dovnitř objektu. Přístroje osazené v kanalizaci i jejich příslušenství (především průtokoměr, indikace ropných látek a měření plynného chloru) musely být v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu a navíc v provedeních, které odolává vysoce agresivnímu chemickému prostředí.
Měrný objektDalší měrné objekty MO2 – MO9 jsou realizovány jako mobilní buňky. Jednotlivé umístění MO bylo řešeno na základě topologie kanalizační sítě a rozmístění jednotlivých provozů Spolchemie a. s. Všechny měrné objekty jsou řešeny podobným způsobem, kde jejich technologické vybavení záleží především na složení odpadních vod.
Přímo v kanalizační šachtě je umístěn průtokoměr, čidlo indikace ropných látek, měření plynného chloru a zaústění pro odběr plynného i kapalného vzorku z kanalizace. Peristaltickým čerpadlem umístěným v MO je odpadní voda vedena potrubím k jednotlivým měřením. Jedná se především o měření pH, redox potenciálu, vodivosti a zákalu. Dalším peristaltickým čerpadlem je veden plynný vzorek k měření aromátu přes vymrazovací jednotku snižující vlhkost snímaného vzorku.
Celý proces monitorování probíhá automaticky s vyhodnocováním stavu jednotlivých přístrojů vč. vyhodnocování všech měřených veličin.
Původní stanice pro neutralizaci odpadních vod vápenným mlékem mohla být po napojení výstupní kanalizace na městskou ČOV zrušena.


Minimalizace přepadu odpadních vod

Nahoru

Připojení výstupní kanalizace Spolchemie a. s. na městskou ČOV a její omezené kapacity vzniknul projekt na minimalizaci přepadávající vody především při přívalových deštích. Naše firma s využitím již instalovaných telemetrických stanic a celého informačního a řídícího systému TELEMAT realizovala tento projekt jako generální dodavatel.
Celý projekt je postaven na využití retencí jednotlivých částí kanalizační sítí a všech ČOV a dále na monitorování průtoku resp. hladiny v kanalizační síti pomocí výstupního měrného objektu tak, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty průtoku do městské ČOV a tím i přepadu odpadní vody do Klišského potoka.
Pro monitorování průtoku resp. hladiny v kanalizační síti byl využit stávající měrný objekt na výstupu kanalizace, kde bylo potřeba upravit software pro vyhodnocení odstavení jednotlivých ČOV s určitou predikcí chování kanalizační sítě. Pro možnost predikce byl instalován srážkoměr s měřením intenzity srážek. Dále pro zvýšení spolehlivosti celého systému byly systémy monitoringu odpadních vod a chemické a biologické čistírny odpadních vod propojeny na telemetrické úrovni tak, aby celý proces řízení byl nezávislý na podnikové síti LAN Spolchemie a. s. Propojení na telemetrické úrovni si vyžádalo i ovládání stávající čistírny EPI, která je ovládána systémem Simatic. Propojení systému bylo provedeno standardním protokolem MODBUS RTU pomocí optického kabelu podle požadavku provozovatele na galvanické oddělení. Pro využití retencí jednotlivých ČOV jejich automatickým odstavením resp. obnovením činnosti si vyžádalo nejen úpravu ovládacího software, ale i úpravu stávající technologie jednotlivých provozů. Naše společnost tento projekt realizovala od projektových prací až po realizaci celé akce.


Informační a řídící systém TELEMAT

Nahoru

Informační a řídící systém TELEMAT aplikovaný v celém systému monitoringu odpadních vod a biologické a chemické ČOV je realizován jako tříúrovňový. Toto řešení zvyšuje spolehlivost celého systému nezávislostí jednotlivých procesních stanic TELEMAT na činnosti ostatních částí řídícího systému. Nejnižší úrovní jsou procesní stanice s vlastním PLC řízením, prvotním zpracováním dat, komunikačními funkcemi pro přenos signálů na centrální dispečink i příjem povelů pro modifikaci PLC řízení z řídících pracovišť. V projektu jsou použity stanice L080, L100 a L200. Konfigurace a použití jednotlivých typů procesních stanic optimalizuje náklady spojené s implementací řídícího systému. Střední úroveň tvoří komunikační centrála se dvěmi komunikačními podcentrálami. Pro propojení jednotlivých procesních stanic jsou použity modemy pro pevné linky, využívající stávající telekomunikační infrastrukturu podniku, včetně dalších forem metalického i optického propojení. Pro komunikaci se systémem Simatic (ČOV EPI) je použito standardního protokolu MODBUS.

Nahoru