LogoPro Pražské vodovody a kanalizace a.s. - závod Rozvod vody je od roku 1995 realizován informační a řídící systému pro celou distribuční síť Prahy. Systém byl realizován jako distribuovaný systém s centrálním dispečinkem na Flóře a čtyřmi dispečinky jednotlivých provozů závodu Rozvod vody, propojenými počítačovou sítí WAN. Předpokládala se realizace provozních řídících dispečinků po jednom pro každý provoz tj. na VDJ Jesenice I , VDJ Ládví I, VDJ Bruska a VDJ Vidoule. Po nástupu nového provozovatele došlo k centralizaci na CD Flóra. Do této sítě jsou dále připojeny monitory pro sledování provozu technologie pro vedoucího CD, vedoucí jednotlivých provozů, laboratoří atd. Do dispečerského systému je prostřednictvím radiové sítě RACOM - typem MR 25 X na frekvenci 400 MHz připojeno přes 120 procesních stanic, které umožňují dálkové řízení a ovládání příslušných technologií (vodojemů, čerpacích stanic, přepouštěcích uzlů, šoupátkových objektů atd.). Vzhledem k rozsahu zakázky a finančním možnostem objednatele je systém neustále rozšiřován a doplňován.

V I. etapě v r. 1995 -1996 bylo realizováno 10 procesních stanic s kompletní telemetrií, obnovou měření a doplňování souboru SŘTP včetně stavebních a strojních dodávek a úprav. Součástí I. etapy byla i realizace Centrálního dispečinku na Flóře s řídícím počítačem na bázi RISC 6000 od IBM v chybově tolerantní sestavě. Realizace I. etapy zabezpečila měření výroby z jednotlivých výroben Pražských vodovodů a kanalizací a. s. (Želivka, Káraný a Podolí) tj. kvantitativní nátok z výroben do celé distribuční sítě závodu Rozvod vody v reálném čase. Současně byly do systému připojeny i všechny staré stanice RADOM I umístěné na vodojemech sítě a u dvou stanic bylo realizováno automatické řízení vodojemu s dálkovým ovládáním dle potřeb dispečera Centrálního dispečinku (řízení přepouštění plnění z jednotlivých výroben na Kyjském uzlu a ovládání VDJ Karlov). V rámci realizace procesních stanic je řešeno i bezpečnostní zajištění objektů. V radiové síti CD Flóra je připojeno 74 stanic s radiovými modemy MR 25 X s retranslačním bodem na Děvíně a na Vysoké Mezi pro směr Káraný a data z provozu závodu RV potřebná pro řízení jsou přenášena do závodu Káraný. Dále je do systému integrováno i 29 starých stanic typu RADOM I.

V rámci dispečerského systému byly realizovány 11 Mb/s mikrovlnné směrové spoje WAN typu Cisco Aironet 340 směr na Jesenici I - provozní dispečink II. provozu s retranslací Děvín a směr Rokle - vedení II. provozu s retranslací v Chuchli, směr Dykova ulice - I.provoz a Laboratoře a provozní dispečink IV. provozu Bruska s retranslací VDJ a ČS Kobylisy.

Pro II. provoz s centrem na VDJ Jesenice I. jako nejvýznamnějším provozem závodu Sítě z hlediska množství dodávek vody je realizována druhá radiová síť RACOM - typem MR 25 X na frekvenci 400 MHz, do které je připojeno přes 30 procesních stanic. V systému je dále realizována řada vzdálených Klientských pracovišť pro sledování provozu technologie na II. provozu v Rokli, pro vedoucího Centrálního dispečinku na Flóře, na I. provozu, na provozu ČS a VDJ, centrální laboratoři v Dykově ulici a další. Řídící počítače centrálního a provozních dispečinků a pracoviště Klientských počítačů jsou vzájemně propojeny počítačovou sítí typu WAN. Na provozní dispečink jsou připojeny i plně automatizované velké čerpací stanice do sítě, které jednotlivé zásobují i více než 100.000 obyvatel jako ČS Lhotka, ČS Kozinec, ČS Chodová, ČS Zelená Liška a pod. V současné době probíhá realizace integrace objektů odpadních vod a doplňování jednotlivých objektů na pitné vodě na dálkového ovládání technologií IV. provozu,. integrace dat z různých technologických celků jako jsou pobočné ČOV, monitoring stokové sítě, monitoring kvality vody (měření zákalu, zbytkového chloru a jeho dávkování), monitoring srážek, řízení tlakových páse na základě průtoku, vyhodnocování GDN pro měřená tlaková pásma apod. do řídícího a dispečerského systému PVK a.s. Integrací organizační PVK a.s. dochází k automatickému zabudovávání dispečerského systému stokové sítě vč. řízení a monitorování jednotlivých čerpacích stanic odpadních vod. Velký důraz je kladen na nadstavbový aplikační software různých protokolů, modelů a sdílení dat informačního a řídícího systému TELEMAT pro celý management PVK a.s.

Naše společnost TDC Praha vystupuje vůči objednateli jako generální dodavatel včetně stavebních, strojních, technologických a elektro prací a dodávek a je garantem funkce celého řídícího a dispečerského systému.

Finanční objem: cca 250 mil Kč


Nahoru