Ilustrační foto SCADA systém TELEMAT XL je moderní modulární systém vystavěný na principu CLIENT-SERVER. Využívá moderní operační systémy s komplexní síťovou konektivitou, je vystavěn na principu modularity a schopností distribuce jednotlivých komponent. Systém můžeme rozdělit na datové servery, které pracují pod operačním systémem Linux a realizují vlastní zpracování dat a na klientský interface, pracující v prostředí operačního systému Windows NT, 2000, XP a realizující prezentaci dat v systému koncovému uživateli. Charakteristickou vlastností je optimalizace síťových přenosů tak, aby systém mohl dobře pracovat v prostředí sítě WAN s nižší přenosovou rychlostí. Systém Telemat XL umožňuje spolupráci s více sítěmi procesních stanic Telemat a zajištění jejich propojení prostřednictvím sítí WAN.

Příklad možné konfigurace

Vlastnosti systému:

Systém je vytvářen na modulárním principu. Jednotlivé moduly se mohou v systému vyskytovat vícenásobně a mohou být umístěny kdekoliv v síti WAN. Klientské programy pro zobrazení a zpracování dat mohou mít přístup ke všem modulům systému.

Nahoru

Strana SERVERU

Modul připojení stanic TELEMAT L

 • připojení jedné sítě stanic TELEMAT L. Síť může obsahovat až 255 procesních stanic připojených prostřednictvím datové centrály TELEMAT L.
 • Počet vstupů a výstupů jedné stanice TELEMAT L až 65535.
 • ovladače i pro systémy mimo produkci TDC
Modul aktuálních stavů

 • Spolupráce až s 255ti moduly připojení sítě TELEMAT. Jeden modul aktuálních stavů může obsluhovat více sítí stanic TELEMAT L.
 • Zajišťuje aktuální data ze stanic a zabezpečuje předávání dat svým klientům prostřednictvím interního protokolu. Vstupem jsou informace od komunikačního ovladače. Klient může získat data prostřednictvím jednorázového dotazu na hodnotu, nebo zaregistrováním požadavku - pak mu server zajišťuje dodávku aktuálních dat s minimální odezvou.
 • Zajišťuje parametrizaci stanic, posílání dotazů a přiřazování proměnných jejich aliasům, přepočet hodnot proměnných.
 • Definice vstupů je uložena v SQL databázi. Stav proměnných je volitelně zapisován do této databáze (předvolby, stavy čítačů apod.).
 • Zajišťuje a udržuje informace o stanicích včetně stavu PLC.
 • Možnost periodického nastavování výstupů ve stanici.
 • Možnost blokování přístupu k datům pro uživatele podle jména uživatele a místa přihlášení pro každou proměnnou ve třech úrovních – čtení, nastavování hodnot, změna parametrů a rušení/vkládání proměnných.
Modul archivace dat

 • libovolný počet archivů, neomezená časová hloubka archivace
 • časový rozsah jedné tabulky volitelně hodina, den, týden, měsíc nebo rok. Počet tabulek pro jeden archiv (historická hloubka archivu) omezen jen diskovou kapacitou.
 • archivace časová (v pravidelných intervalech) s možností průměrování hodnot. Okamžik archivace volitelně podle GMT nebo lokálního času. Určení intervalu archivace v rozsahu minuta až rok a okamžiku archivace s přesností minuta
 • archivace změnová (vždy při změně hodnoty) a kombinace časového a změnového archivu. Přesnost určení času 1 sekunda
 • archivace diferencí ve zvolených intervalech (čítače) u všech typů archivů
 • spolupracuje s volitelnou SQL databází (např. MySQL, IBM DB2 …)
 • Automatická denní archivace databázových tabulek na záložní médium.
 • Možnost blokování přístupu k datům pro uživatele podle jména uživatele a místa přihlášení pro každou proměnnou a pro každý archiv ve třech úrovních – čtení, nastavování hodnot, změna parametrů a rušení/vkládání proměnných.
Modul alarmů

 • Vyhodnocuje stav všech signálů a upozorňuje obsluhu na poruchové stavy
 • U binárních signálů alarm na hodnotu zap. nebo vyp.
 • U analogových hodnot alarm při překročení volitelného maxima a při poklesu pod volitelné minimum s volitelnou hysterezí.
 • Pro každý vznik a ukončení alarmu volitelná časová filtrace falešných alarmů.
 • Upozornění obsluhy na vznik alarmu volitelně:
  - sirénou
  - světelný maják
  - přehrání libovolného zvukového souboru
  - zápis do provozního deníku (tiskárnu)
  - odeslání notifikačního E-mailu. Odesílání SMS na mobilní telefon nebo Pager volitelně prostřednictvím Internetového připojení nebo přímo mobilním telefonem připojeným k serveru.
 • Do archivu je zaznamenán okamžik vzniku události, ukončení událost a kvitování události dispečerem včetně identifikace dispečera
 • Možnost blokování přístupu k datům pro uživatele podle jména uživatele a místa přihlášení pro každou proměnnou ve třech úrovních – čtení, kvitování, změna parametrů a rušení/vkládání proměnných.
Modul sledování provozní doby

 • Vyhodnocuje stav všech signálů a zjišťuje dobu, po kterou byly v daném stavu
 • U binárních signálů doba ve stavu zap. nebo vyp.
 • U analogových hodnot doba překročení volitelného maxima nebo poklesu pod volitelné minimum.
 • Provozní doba je sledována s rozlišením na vteřiny, konstanta pro přepočet na požadovanou časovou jednotku.
 • Uživatel může nastavit provozní dobu na libovolnou výchozí hodnotu (vynulovat)
 • Výslednou hodnotu provozní doby je možné vyhodnocovat ostatními moduly jako kterýkoli jiný signál v systému – alarmy, archivace, výpis atd.
 • Možnost blokování přístupu k datům pro uživatele podle jména uživatele a místa přihlášení pro každou proměnnou ve třech úrovních – čtení, nastavování hodnot, změna parametrů a rušení/vkládání proměnných.
Modul výpisu do provozního deníku

 • Výpis stavu signálů při jejich změně do provozního deníku
 • U binárních signálů výpis volitelně při stavu zap. a vyp.
 • U analogových hodnot výpis při každé změně hodnoty.
 • Možnost blokování přístupu k datům pro uživatele podle jména uživatele a místa přihlášení pro každou proměnnou ve třech úrovních – čtení, změna parametrů a rušení/vkládání proměnných.
Modul zabezpečení technologických objektů

 • Ve spolupráci se stanicemi TELEMAT L umístěnými v technologii sleduje a identifikuje osoby, které do objektů vstupují. Jednotlivým uživatelům je přiřazen číselný kód, kterým se systému idetifikují pomocí klávesnice umístěné v objektu.
 • Volně konfigurovatelná jména uživatelů a jejich hesla
 • Vyhodnocení oprávněného a neoprávněného vstupu
Modul ověřování práv uživatelů

 • Tento modul má za úkol centrálně poskytovat informace o přístupových právech jednotlivých uživatelů k jednotlivým objektům systému. Právo je čtení a psaní. Kód přístupového práva je uložen v definici každého objektu, ověřovací server na zaklade tohoto kódu, jména uživatele a IP adresy počítače, ze kterého je uživatel přihlášen rozhodne o právu přístupu. Právo přístupu je žádné, jen číst a číst a psát (povelovat, kvitovat) a číst, psát a modifikovat.

Nahoru

Programové moduly pro klienty:

Provádí zobrazení dat ze serverů v různé podobě.

Zabezpečení práv pro manipulace s daty:

Je možné až do úrovně základních objektů systému TELEMAT XL, ověřování uživatelů je prováděné centrálně ověřovacím serverem. Ověřování se provádí na základě IP adresy počítače klienta a jměa, pod kterým je uživatel do systému přihlášen.

Grafy:

Zobrazení dat uložených v archivu ve formě čarového grafu.
Umožňuje zobrazení více průběhů současně, možnost pro každý graf nastavit samostatně: barvu pozadí, barvu os, barvu dat, přiřazení dat k ose Y, rozsah osy Y a mnoho dalších parametrů ručně nebo automaticky. Zobrazení a změna časového okénka pomocí posuvníku, který visuálně odpovídá časovému rozsahu tabulky, zoom v ose X i Y, režim sledování reálného času. Oddělená konfigurace barev a rozložení grafu pro tiskárnu a obrazovku.

Grafické zobrazení:

Je základním klientským programem pro prezentaci dat uživateli. Slouží k vytváření uživatelsky definovaných grafických zobrazení technologie. Animace objektů podporuje změnu barvy, textu, polohy, viditelnosti, atd. Podpora databanky grafických bloků.

Alarmový klient:

Jeho úkolem je zobrazení stavu aktuálních i historických alarmových hlášení a upozornění obsluhy na vznik nových alarmových stavů. Upozornění je volitelně ve formě akustické houkačky, světelného majáku, výpisu na tiskárnu či ve formě hlášení v mluvené řeči. Upozornění je konfigurovatelné pro každý alarmový objekt samostatně v libovolné kombinaci. Každý klientský počítač může mít vlastní maják a houkačku. Další funkce: Textový výstup na tiskárnu, aktuální stav, historie alarmů s výběrem časového intervalu.

Protokoly:

Systém zapisuje hlášení jednotlivých programů prostřednictvím systémových logů. Tento systém podporuje rozdělení hlášení různých úrovní do samostatných souborů a notifikaci na mail, archivaci těchto souborů atd. Klient pro průběžný výpis vybraných proměnných na obrazovku. Server provádí průběžný výpis na řádkovou tiskárnu.
Realizace uživatelsky definovaných protokolů je realizována prostřednictvím HTTP serveru a běžného HTML prohlížeče.

Správa databáze a obsluha stanic Telemat L:

Jedná se o program, zajišťující uživatelský interface pro definici a prohlížení konfigurace jednotlivých modulů systému.

Rozhraní pro HTML zobrazení:

 • Zobrazení a modifikace definiční databáze pro datový server,
 • Správa stanic - stav, parametrizace, spojení, vytáčení pro MDB..
 • Grafy
 • Sejmuté stavy obrázků bez animací
 • Protokoly
 • Další funkce požadované uživatelem

Nahoru