. . :Popis a Funkce : . .|. . :Technické údaje : . .|
 
 


Panel ZKAO Naše společnost vyrábí a pro nově projektované dálkově řízené stanice protikorozní ochrany dodává zdroje ZKAO300, ZKAO600 a ZKAO1200. Aby se umožnilo nasazení těchto moderně koncipovaných a vysoce účinných zdrojů i do autonomně pracujících stanic protikorozní ochrany ( výměna za zastaralé typy zdrojů ve stávajících stanicích ), vyvinula naše společnost „Ovládací panel pro ZKAO“. Po připojení tohoto panelu ke zdroji ZKAO300, ZKAO600 nebo ZKAO1200 pracuje sestava jako ručně přestavitelný a dále automaticky ( dle zvoleného parametru ) regulovaný autonomní zdroj pro katodickou protikorozní ochranu v půdě umístěných kovových zařízení.


Nahoru


Ovládací panel OPZ-2 je plochá plastová skříňka (187x137x48 mm), na jejímž průčelí je foliový panelový štítek. Pod průhledem panelového štítku je umístěno tablo, v graficky vyznačených místech jsou pod folií tři tlačítkové spínače. Na pravém boku skříňky (při pohledu na panel) jsou umístěny dva konektory (CAN15 a CAN9), na levém boku skříňky jsou dvě svorky (označeny +E a KV). Na zadní straně panelu jsou připraveny úchyty pro mechanické spojení skříňky OPZ-2 s tělesem zdroje.

Tablo ovládacího panelu zobrazuje maximálně čtyři řádky po šestnácti znacích (4x16 znaků). Všechny ovládací, nastavovací a kontrolní funkce sestavy zdroje ZKAO…/.. s OPZ-2 (nastavení požadované hodnoty výstupu zdroje, výběr typu regulace, nastavení parametrů atd.) se zadávají výběrem z nabídky menu na table.
 •    Čtyřmístný displej LCD, na kterém lze zobrazovat hodnotu výstupního napětí a výstupního proudu zdroje ( Uvýst, Ivýst ) a v případě připojení sondy Cu/CuSO4 i hodnotu ochranného napětí ( Uochr ).

 •    horní tlačítko – šipka nahoru umožňuje v nabídce menu posun směrem nahoru nebo zvětšuje nastavovanou hodnotu.

 •    střední tlačítko – OK umožňuje přechod ze základního zobrazení tabla do nabídky menu nebo potvrzuje výběr položky v menu

 •    dolní tlačítko – šipka dolů umožňuje v nabídce menu posun směrem dolů nebo zmenšuje nastavovanou hodnotu.

 •    Dálková správa - přenos dat Ve stanici katodické ochrany (SKAO) je možné k sestavě zdroje ZKAO…/.. s ovládacím panelem OPZ-2 připojit přístrojový modul TELEMAT L-014S (dodává Tele Data Control spol. s r.o.) a vytvořit:
  a) sestavy, umožňující měření, sběr a archivaci dat ve SKAO a okolí (pro průzkum stavu),
  b) sestavy pro dálkovou správu SKAO (dálkové sledování a řízení provozu SKAO).
  Výběr druhu přenosu a nastavení jeho parametrů lze provést v podmenu NASTAVENI.
  K připojení modulu TELEMAT L-014S (a dalších - pro danou aplikaci potřebných modulů) slouží konektor CAN9. Toto uspořádání dovoluje pružně rozšiřovat vybavení SKAO dle potřeb uživatele.
  Připojení jiných systémů je možné i protokolem Modbus.


I přes značný rozsah funkcí je „Ovládací panel pro ZKAO“ koncipován tak, aby bylo jeho ovládání pro obsluhu přehledné a jednoduché.

Nahoru


  Popis pro obsluhu

 •    Ovládací panel pro ZKAO je napájen z připojeného zdroje ZKAO300 nebo ZKAO600 plochým kabelem délky cca30 cm. Kabel je připojen konektorem CAN16 a je zakončen dvěma 6-ti pólovými konektory. Mimo napájecích vodičů jsou v kabelu umístěny i další spoje, nezbytné pro spolupráci ovládacího panelu a zdroje. Obsazení vývodů konektoru je uvedeno v Tab. I. Konektory kabelů se zasunou do stejně označených konektorů na čelní stěně zdroje ZKAO300, ZKAO600 nebo ZKAO1200. Napájecí napětí obvodů ovládacího panelu (+U) je 20V, odběr obvodů je 60 mA.

 •    Na boku skříňky ovládacího panelu jsou umístěny dvě svorky. Červená svorka má označení +E, černá je označena KV. Svorky slouží při měření hodnoty ochranného potenciálu (Uochr) k připojení vývodu sondy Cu/CuSO4 (+E) a kontrolního vývodu chráněné konstrukce (KV).

 •    Ovládací panel se zdrojem ZKAO300, ZKAO600 nebo ZKAO1200, připojeným ke katodicky chráněné zemní konstrukci, umožňuje obsluze:
  •    Měřit a nastavit hodnotu - výstupního napětí zdroje Uvýst, - výstupního proudu zdroje Ivýst, - ochranného potenciálu Uochr (je-li připojena sonda Cu/CuSO4).
  •    Vybrat veličinu (Uvýst, Ivýst nebo Uochr), která má být po přechodu sestavy z režimu „Ruční nastavení“ do režimu „Automatická regulace“ nadále automaticky udržována na hodnotě, předvolené v režimu „Ruční nastavení“.

 •    Měřené veličiny a přesnost měření (MR je měřící rozsah):
  •    Výstupní napětí zdroje (Uvýst) je měřeno v rozsahu 0,0V až 30,0 V přesnost měření je + 0,3% MR
  •    Výstupní proud zdroje (Ivýst) je měřen v rozsahu:
   0,0 až 10,0A (pro ZKAO300)
   0,0 až 20,0A (pro ZKAO600)
   0,0 až 40,0A (pro ZKAO1200)
   přesnost měření je 0,1% MR pro rozsah 0–10A
   0,5% MR 0–20A
   0,25% MR 0–40A
  •    Ochranné napětí (Uochr) je měřeno za předpokladu, že je ke vstupním svorkám panelu připojena sonda Cu/CuSO4; rozsah měření je 0,00 až 5,00V přesnost měření je 0,2% MR

 •    Rychlost měření je 5 / sec ( Zobrazená hodnota na displeji LCD je průměr vypočtený z 8-mi měření A/D převodníku PDZ.)

 •    Mezi vstupními svorkami +E a KV je nejvyšší dovolené napětí +10V; při nulovém a záporném napětí na těchto svorkách se na displeji zobrazí hlášení Uerr.

 •    Nejvyšší dovolené napětí mezi vstupní svorkou KV a ochranou svorkou PE zdroje ZKAO300 (ZKAO600, ZKAO1200) připojeného k ovládacímu panelu je 2,5 kV

 •    dojde-li v režimu „Automatická regulace“ k takové skokové změně vnějších podmínek, která vyvolá potřebu změny výstupního napětí zdroje o 1 V, dojde k této kompenzaci za dobu menší než 10s. Toto je výchozí nastavení výrobce a je uživatelsky nastavitelné.

 •    Při přerušení napájení zdroje v režimu „Automatická regulace“ jsou obsluhou předvolené parametry nadále uchovány. Po obnovení napájení zdroj pracuje v dříve nastaveném režimu „Automatická regulace“ s původně zadanými parametry.

 •    Provozní rozsah teplot okolí: - 10°C až 55°C

 •    Hmotnost cca 0,3kg

 •    Rozměry skříňky ovládacího panelu: 187x137x48 mm.

Nahoru