Politika společnosti TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.


Vedení společnosti TELE DATA CONTROL, spol. s r. o. po analýze stávajících požadavků zákazníků vyhlašuje na období let 2010 – 2012 politiku společnosti, která v souladu se strategií společnosti naplňuje také požadavky integrovaného systému řízení, který sestává ze systému řízení jakosti, environmentálního systému řízení a řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví.I. SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI


Trvalé uspokojování požadavků a očekávání zákazníků společnosti musí být prvořadým cílem všech pracovníků. Očekávání a potřeby současných i budoucích zákazníků musí být trvale sledovány a plně uspokojovány. Neustále bude rozvíjena inženýrská, konzultační služba pro zákazníky. Způsob komunikace a její forma musí být technicky srozumitelná, zdvořilá a efektivní. Neustále bude rozvíjena komplexní servisní činnost na řídící a dispečerské systémy z hlediska:

  • zkracování doby poskytnuté služby od nahlášení
  • poskytování služeb na celém území ČR
  • poskytování dalších speciálních servisních služeb


II. REALIZAČNÍ PROCESY


K zajištění dalšího rozvoje a prosperity společnosti TELE DATA CONTROL, spol. s r. o. bude kladen trvalý důraz na neustálé rozvíjení a zdokonalování základních realizačních procesů, jejich monitorování vyhodnocování stanovených kritérií a hodnocení jejich výkonnosti. Současně bude od společnosti rozvíjeno monitorování a hodnocení souvisejících řídících a podpůrných procesů. Pro tyto procesy budou určována kritéria a metody potřebné pro zajištění jejich efektivního fungování.

Při všech činnostech, které společnost plánuje nebo realizuje budou dodržovány platné předpisy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Prevence ohrožení životního prostředí a realizace opatření k předcházení rizik práce je nejlepší cestou k naplňování zásad přijatých k trvalému zlepšování životního a pracovního prostředí a bezpečnosti práce.III. INOVACE A ROZŠIŘOVÁNÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI


K zajištění dalšího rozvoje a prosperity společnosti bude kladen důraz na neustálé zvyšování jakosti vyráběných dispečerských informačních a řídících systémů, včetně jejich potřebné inovace.

Za tímto účelem budou sledovány evropské a světové vývojové trendy. Vlastní výrobky společnosti budou rozvíjející se marketingovou činností srovnávány s výrobky špičkových světových výrobků.

Při navrhování nových produktů budou zohledňovány materiály a technologie přátelské k životnímu a pracovnímu prostředí a zdraví lidí. Při výběru dodavatelů budou upřednostňováni ti, kteří se chovají šetrně k životnímu prostředí.IV. TVORBA A ŘÍZENÍ ZDROJŮ


Vedení společnosti TELE DATA CONTROL, spol. s r. o. určuje a trvale zajišťuje v souladu s ekonomickou efektivností finanční i personální zdroje potřebné pro uplatňování a udržování integrovaného systému řízení. Jen kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci se mohou plně podílet na rozvoji společnosti, proto je vytvořený systém vzdělávání a výcviku všech zaměstnanců.

Vedení společnosti bude zabezpečovat potřebnou infrastrukturu a pracovní prostředí v souladu s požadavky na výrobky, poskytované služby a bezpečnost práce.V. MĚŘENÍ, ANALÝZA A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ


Vedení společnosti v souladu se zavedeným integrovaným systémem řízení bude uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a neustálého zlepšování.

Uvedené procesy umožňují společnosti prokázání shody výrobku a spokojenosti zákazníka, zajištění shody zavedeného systému s požadavky kriteriálních norem, neustálé zlepšování efektivnosti systému řízení a dodržování hodnot stanovených v oblasti životního a pracovního prostředí a řízení rizik práce.

Vedení společnosti rovněž bude vytvářet a prosazovat firemní kulturu, založenou na spolupráci, otevřené komunikaci, osobní odpovědnosti a komunikativním vztahu se zákazníkem, což musí být základní atributy pracovníka naší společnosti.

V oblasti ochrany životního prostředí se zaměstnanci společnosti zaměří na snižování množství odpadů odstraňovaných skládkováním a zvýšení podílu opětovně využitých odpadů. V oblasti prevence v bezpečnosti práce se zvýší povědomí zaměstnanců opakovaným školením pro práci ve výškách a hloubkách a pro řízení motorových vozidel.ZÁVAZEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI


Vedení společnosti TELE DATA CONTROL, spol. s r. o. se zavazuje, že v souvislosti se záměry v rozvoji společnosti v letech 2010 – 2012 bude usilovat o vytváření všech podmínek pro naplňování výše uvedené politiky, která je s vytyčeným záměrem plně v souladu. Vedení společnosti se dále zavazuje, že bude plnit všechny relevantní právní a jiné požadavky.

Současně prohlašuje, že v případě potřeby bude přijímat účinná opatření pro plnění kritérií efektivnosti a účinnosti zavedeného integrovaného systému řízení.

Tak jako v minulém období bude vedení společnosti TELE DATA CONTROL, spol. s r. o. u svých zaměstnanců prosazovat osobní angažovanost každého zaměstnance v udržování jednotlivých procesů zavedeného systému řízení.
V Praze, dne 19.3.2010        Ing. Richard Konečný
ředitel společnosti